تخت زایمان طبیعی (LDR)

تخت زایمان طبیعی Affinity™ Four

تخت زایمان طبیعی
Affinity™ Four Birthing Bed