تخت مراقبت های ویژه

تخت مراقبت های ویژه CareAssist™ ES

تخت مراقبت های ویژه
CareAssist™ ES

تخت مراقبت های ویژه   Centuris™ Bed

تخت مراقبت های ویژه
Centuris™ Bed

تخت مراقبت های ویژه Compella™ Bariatric

تخت مراقبت های ویژه
Compella™ Bariatric

Hill-Rom® 900 Accella™

تخت مراقبت های ویژه
Hill-Rom® 900 Accella

تخت مراقبت های ویژه CareAssist™ ES

تخت مراقبت های ویژه
CareAssist™ ES

تخت مراقبت های ویژه  Progressa™

تخت مراقبت های ویژه
Progressa™ Bed