سیستم جابجایی بیمار

Image

Golvo™ 9000/LowBase™ Mobile Lift

Image

LikoGuard™ L _ XL Overhead Lift